Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Δίκτυα-Επικοινωνίες-Αρχιτεκτονική Συστημάτων
  2. Πληροφοριακά Συστήματα
  3. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
  4. Ψηφιακά Μέσα