Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)