Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορικής

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 4
2008: 4
2012: 7
2018: 7
2022: 9

Τρέχουσα κατάσταση

Βέργαδος Δημήτριος
Δημόκας Νίκος
Δόσης Μιχαήλ
Καλογηράτου Ζαχαρούλα
Νικολάου Σπυρίδων
Σινάτκας Ιωάννης
Σταμπουλτζής Μιχαήλ
Τουλόπουλος Ιωάννης
Φωτιάδης Δημήτριος