Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πληροφορικής

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 4
2008: 4
2012: 5
2018: 5
2022: 4

Τρέχουσα κατάσταση

Βερύκιος Βασίλειος
Καλλές Δημήτριος
Καμέας Αχιλλέας
Ορφανουδάκης Θεοφάνης