Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας